Top
การอบรมโครงการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การอบรมโครงการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2565
9 มิถุนายน 2565 อ่าน 213 ครั้ง

การอบรมโครงการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2565

นางสาวกนกวรรณ ตันติคะเนดี หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมฝึกอบรมโครงการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 25...

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2565
8 มิถุนายน 2565 อ่าน 181 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังห...

อ่านต่อ

การประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดตาก IG ปีงบประมาณ 2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดตาก IG ปีงบประมาณ 2565
8 มิถุนายน 2565 อ่าน 211 ครั้ง

การประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดตาก IG ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. นายรุจ ศรีงาม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับมอบหมายจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ให้เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดตาก ...

อ่านต่อ
การตรวจสอบสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปี 2564/65 ครั้งที่ 7 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การตรวจสอบสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปี 2564/65 ครั้งที่ 7 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
26 พฤษภาคม 2565 อ่าน 197 ครั้ง

การตรวจสอบสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปี 2564/65 ครั้งที่ 7 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ลงพื้นที่ ณ โรงสีตั้งเสริมกิจ ม.1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมกับผู้แทนธนาคารพาณิชย์ของผู้ได้รับอนุมัติและคณะทำง...

อ่านต่อ

การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอเมืองตาก ครั้งที่ 1/2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอเมืองตาก ครั้งที่ 1/2565
24 พฤษภาคม 2565 อ่าน 180 ครั้ง

การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอเมืองตาก ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 - 15.00 น. นายสุริยา มาเกิด ประธานคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอเมืองตาก ได้จัดการประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอเมืองตาก ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตร...

อ่านต่อ
การตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2564/65 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2565) ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2564/65 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2565)
23 พฤษภาคม 2565 อ่าน 202 ครั้ง

การตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2564/65 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2565)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2564/65 ประจำเดือนพฤ...

อ่านต่อ

การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตกรรมตำบลวังประจบ ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตกรรมตำบลวังประจบ
20 พฤษภาคม 2565 อ่าน 195 ครั้ง

การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตกรรมตำบลวังประจบ

สืบเนื่องจาก สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ตำบลวังประจบ พบว่า พืชเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่อันดับแรก ได้แก่ มันสำปะหลัง แต่จากการเก็บข้อมูลสะท้อนให้เห็น...

อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอท่าสองยาง ครั้งที่ 1/2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอท่าสองยาง ครั้งที่ 1/2565
20 พฤษภาคม 2565 อ่าน 173 ครั้ง

การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอท่าสองยาง ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 - 15.00 น. นายกรวีร์ ธรรมาภิวาท ประธานคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอท่าสองยาง ได้จัดการประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอท่าสองยาง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริ...

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตาก (ก.บ.จ.ตาก) ครั้งที่ 2/2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตาก (ก.บ.จ.ตาก) ครั้งที่ 2/2565
19 พฤษภาคม 2565 อ่าน 167 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตาก (ก.บ.จ.ตาก) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตาก (ก.บ.จ.ตาก) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับทราบโครงการศึก...

อ่านต่อ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
9 พฤษภาคม 2565 อ่าน 268 ครั้ง

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันนี้ (9 พ.ค. 65) เวลา 10.00 น. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน พร้อมด้วยนางสาวกนกวรรณ ตันติคะเนดี หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และพนักงาน เข้าร่วมนำเสนอและหารือแลกเปลี่ยนค...

อ่านต่อ

การตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2564/65 ประจำเดือนเมษายน 2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2564/65 ประจำเดือนเมษายน 2565
6 พฤษภาคม 2565 อ่าน 252 ครั้ง

การตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2564/65 ประจำเดือนเมษายน 2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2564/65 ประจำเดือนเมษ...

อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอสามเงา ครั้งที่ 1/2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอสามเงา ครั้งที่ 1/2565
6 พฤษภาคม 2565 อ่าน 174 ครั้ง

การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอสามเงา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 - 15.00 น. นายคธาเทพ เหลืองอรุณ ประธานคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอสามเงา ได้จัดการประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอสามเงา ครั้งที่ 1/2565 ณ บ้านนายปรีชาพล สงค์โพธิ์ ม....

อ่านต่อ

การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอบ้านตาก ครั้งที่ 1/2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอบ้านตาก ครั้งที่ 1/2565
6 พฤษภาคม 2565 อ่าน 182 ครั้ง

การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอบ้านตาก ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-15.00 น. นายจักรพงษ์ ทองใบ ประธานคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอบ้านตาก นำทีมประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอบ้านตาก ครั้งที่ 1/2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านปากร้องห้...

อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 1/2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 1/2565
5 พฤษภาคม 2565 อ่าน 208 ครั้ง

การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานคณะทำงานฯ ได้ประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด ในก...

อ่านต่อ

การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภออุ้มผาง ครั้งที่ 1/2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภออุ้มผาง ครั้งที่ 1/2565
5 พฤษภาคม 2565 อ่าน 165 ครั้ง

การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภออุ้มผาง ครั้งที่ 1/2565

นายสมเดช ล่าลี้ ประธานคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภออุ้มผาง พร้อมด้วยคณะทำงานฯ จัดการประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภออุ้มผาง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชา...

อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอวังเจ้า ครั้งที่ 1/2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอวังเจ้า ครั้งที่ 1/2565
3 พฤษภาคม 2565 อ่าน 205 ครั้ง

การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอวังเจ้า ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-15.00 น. นายเจริญ อ่อนแก้ว ประธานคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอวังเจ้า นำทีมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอวังเจ้า ประชุมหารือการพัฒนาภาคเกษตรกรรมในระดับพื้นที่ รับฟังปัญหา/...

อ่านต่อ

การตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2564/65 ประจำเดือนเมษายน 2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2564/65 ประจำเดือนเมษายน 2565
29 เมษายน 2565 อ่าน 254 ครั้ง

การตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2564/65 ประจำเดือนเมษายน 2565

วันที่ 29 เมษายน 65 เวลา 9.30 น. นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2564/65 ประจำเดือนเมษายน...

อ่านต่อ
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565
20 เมษายน 2565 อ่าน 213 ครั้ง

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นำทีมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก...

อ่านต่อ

การตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลังปีการผลิต 2564/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลังปีการผลิต 2564/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565
8 เมษายน 2565 อ่าน 235 ครั้ง

การตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลังปีการผลิต 2564/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565

นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมกับคณะทำงานฯ และผู้แทนธนาคารผู้ให้กู้ ทำการตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลังปีการผลิต 2564/2565 ประจำเดือนมี...

อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 3/2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 3/2565
31 มีนาคม 2565 อ่าน 232 ครั้ง

การประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 3/2565

นายรุจ ศรีงาม และนายสุริยา มาเกิด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับมอบหมายจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ให้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 3...

อ่านต่อ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ปฎิทินกิจกรรม