Top
ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการเก็บสต๊อก ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการเก็บสต๊อก
14 มีนาคม 2563 อ่าน 437 ครั้ง

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการเก็บสต๊อก

:: ประชาสัมพันธ์ :: ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการเก็บสต๊อก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ การดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อ...

อ่านต่อ
ประกาศการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 16) ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประกาศการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 16)
9 มีนาคม 2563 อ่าน 454 ครั้ง

ประกาศการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 16)

:: ประชาสัมพันธ์ :: ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้วา เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างออิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผ...

อ่านต่อ

ประกาศการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 (งวดที่ 4) ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประกาศการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 (งวดที่ 4)
9 มีนาคม 2563 อ่าน 633 ครั้ง

ประกาศการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 (งวดที่ 4)

:: ประชาสัมพันธ์ :: ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษ...

อ่านต่อ
โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการเก็บสต๊อก ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการเก็บสต๊อก
5 มีนาคม 2563 อ่าน 357 ครั้ง

โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการเก็บสต๊อก

:: ประชาสัมพันธ์ :: ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการเก็บสต๊อก โดยสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้รับซื้อข้าวโพ...

อ่านต่อ

ประกาศควบคุมการขนย้ายพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประกาศควบคุมการขนย้ายพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
5 มีนาคม 2563 อ่าน 349 ครั้ง

ประกาศควบคุมการขนย้ายพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

:: ประชาสัมพันธ์ :: ด้วยเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่หลายจังหวัด ประกอบกับคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้กำหนดให้ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าคว...

อ่านต่อ
ประกาศการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 15) ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประกาศการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 15)
5 มีนาคม 2563 อ่าน 287 ครั้ง

ประกาศการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 15)

:: ประชาสัมพันธ์ :: ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้วา เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างออิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผ...

อ่านต่อ

ประกาศควบคุมการขนย้ายพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประกาศควบคุมการขนย้ายพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
14 มกราคม 2563 อ่าน 2090 ครั้ง

ประกาศควบคุมการขนย้ายพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

:: ประชาสัมพันธ์ :: ด้วยเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่หลายจังหวัด ประกอบกับคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้กำหนดให้ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าคว...

อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดตาก ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด 15 วัน ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประกาศจังหวัดตาก ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด 15 วัน
14 มกราคม 2563 อ่าน 844 ครั้ง

ประกาศจังหวัดตาก ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด 15 วัน

:: ประชาสัมพันธ์ :: จังหวัดตากประกาศห้ามเผาเด็ดขาด ระยะเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2563 ผู้ใดฝ่าฝืนจุดไฟเผาป่า เผาในที่โล่ง เผาในพื้นที่ทางการเกษตร หากฝ่าฝืนการประก...

อ่านต่อ

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง (ปี 2562/63) ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง (ปี 2562/63)
7 มกราคม 2563 อ่าน 633 ครั้ง

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง (ปี 2562/63)

:: ประชาสัมพันธ์ :: ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำ...

อ่านต่อ
ฉลองเทศกาลปีใหม่ ปลอดภัยจากยาเสพติด ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ฉลองเทศกาลปีใหม่ ปลอดภัยจากยาเสพติด
23 ธันวาคม 2562 อ่าน 348 ครั้ง

ฉลองเทศกาลปีใหม่ ปลอดภัยจากยาเสพติด

ฉลองเทศกาลปีใหม่ ปลอดภัยจากยาเสพติด ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองช่วยกันดุแลบุตรหลานของท่านให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ส่งเสริมการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์กับคนในครอบครัว ช่วยกันเฝ้าระวังบุตรหล...

อ่านต่อ

แนวทางการควบคุมและป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
แนวทางการควบคุมและป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
13 ธันวาคม 2562 อ่าน 248 ครั้ง

แนวทางการควบคุมและป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

:: ประชาสัมพันธ์ :: แนวทางการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
29 พฤศจิกายน 2562 อ่าน 551 ครั้ง

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

:: ประกาศ :: คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 25...

อ่านต่อ

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 2 และ 3) ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 2 และ 3)
20 พฤศจิกายน 2562 อ่าน 598 ครั้ง

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 2 และ 3)

:: ประชาสัมพันธ์ :: ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผ...

อ่านต่อ
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม
14 พฤศจิกายน 2562 อ่าน 1531 ครั้ง

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม

:: ประชาสัมพันธ์ :: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประกาศรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ณ สำนักงานสาขาจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ...

อ่านต่อ

การยางแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลารับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
การยางแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลารับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
12 พฤศจิกายน 2562 อ่าน 393 ครั้ง

การยางแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลารับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

:: ประชาสัมพันธ์ :: การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประกาศขยายระยะเวลาการรับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ม...

อ่านต่อ
ช่วยกันป้องกันขบวนการค้ายาเสพติดได้ใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ช่วยกันป้องกันขบวนการค้ายาเสพติดได้ใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social media)
12 พฤศจิกายน 2562 อ่าน 1039 ครั้ง

ช่วยกันป้องกันขบวนการค้ายาเสพติดได้ใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social media)

ในปัจจุบันนี้ขบวนการค้ายาเสพติดได้ใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ในการซื้อขายและจัดส่งยาเสพติดประเภท ยาบ้า ไอซ์ กัญชา กระท่อม และโคเคน เป็นต้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรสอดส่องดูแลบุตรหลานของท่าน...

อ่านต่อ

ประกาศควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดขอนแก่น ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประกาศควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดขอนแก่น
1 พฤศจิกายน 2562 อ่าน 1570 ครั้ง

ประกาศควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดขอนแก่น

:: ประชาสัมพันธ์ :: ด้วยเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่หลายจังหวัด ประกอบกับคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้กำหนดให้ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าคว...

อ่านต่อ
ระมัดระวังการถูกใช้ชื่อเป็นผู้ส่ง หรือผู้รับพัสดุภัณฑ์ ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ระมัดระวังการถูกใช้ชื่อเป็นผู้ส่ง หรือผู้รับพัสดุภัณฑ์
28 ตุลาคม 2562 อ่าน 766 ครั้ง

ระมัดระวังการถูกใช้ชื่อเป็นผู้ส่ง หรือผู้รับพัสดุภัณฑ์ "ยาเสพติด"

ในปัจจุบันนี้ขบวนการค้ายาเสพติดได้ใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ในการซื้อขายและจัดส่งยาเสพติดประเภท ยาบ้า ไอซ์ กัญชา กระท่อม เอ็กซ์ตาซี และโคเคน ผ่านผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า/พัสดุภัณฑ์ไม่ว...

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมงาน จริงใจ Farmer's Market ตลาดผักผลไม้ปลอดภัยและของดีเมืองตาก ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ขอเชิญร่วมงาน จริงใจ Farmer's Market ตลาดผักผลไม้ปลอดภัยและของดีเมืองตาก
21 ตุลาคม 2562 อ่าน 536 ครั้ง

ขอเชิญร่วมงาน จริงใจ Farmer's Market ตลาดผักผลไม้ปลอดภัยและของดีเมืองตาก

ขอเชิญร่วมงาน จริงใจ Farmer's Market ตลาดผักผลไม้ปลอดภัย และของดีประจำจังหวัดตาก จากมือเกษตรกรสู่ผู้บริโภค ระหว่างวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ แม่สอด ชั้น 1 อ.แม่...

อ่านต่อ
หลักเกณฑ์เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๖๒/๖๒ รอบที่ ๑ ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
หลักเกณฑ์เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๖๒/๖๒ รอบที่ ๑
1 ตุลาคม 2562 อ่าน 289 ครั้ง

หลักเกณฑ์เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๖๒/๖๒ รอบที่ ๑

รายละเอียดหลักเกณฑ์เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๖๒/๖๒ รอบที่ ๑...

อ่านต่อ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ปฎิทินกิจกรรม