Top
โครงการ DTN Business Plan Award 2021 ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
โครงการ DTN Business Plan Award 2021
21 กรกฏาคม 2564 อ่าน 262 ครั้ง

โครงการ DTN Business Plan Award 2021 "ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA"

ประชาสัมพันธ์โครงการ DTN Business Plan Award 2021 ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA

อ่านต่อ
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME
20 กรกฏาคม 2564 อ่าน 314 ครั้ง

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME

::ประชาสัมพันธ์:: เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME...

อ่านต่อ

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดตาก ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดตาก
21 มิถุนายน 2564 อ่าน 441 ครั้ง

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดตาก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดตาก...

อ่านต่อ
แจ้งเตือนโรคระบาดลิมปี สกิน ในโค-กระบือ ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
แจ้งเตือนโรคระบาดลิมปี สกิน ในโค-กระบือ
25 พฤษภาคม 2564 อ่าน 596 ครั้ง

แจ้งเตือนโรคระบาดลิมปี สกิน ในโค-กระบือ

ประกาศจังหวัดตาก กำหนดเขตให้ทุกตำบล อำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดตากเป็นเขตโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลิมปี สกิน ในโคและกระบือ ด้วยปัจจุบันมีโรคระบาดอุบัติใหม่ โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) เป็นโรคติด...

อ่านต่อ

การแก้ไขปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ำวังตอนล่าง จังหวัดตาก ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ำวังตอนล่าง จังหวัดตาก
22 เมษายน 2564 อ่าน 395 ครั้ง

การแก้ไขปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ำวังตอนล่าง จังหวัดตาก

การขับเคลื่อนและผลักดันการแก้ไขปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ำวังตอนล่าง จังหวัดตาก โดยความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และองค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง จังหวัดตาก...

อ่านต่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล
21 เมษายน 2564 อ่าน 357 ครั้ง

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้มีมติคัดเลือกตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ในปีงบประมาณ 2564 นั้น จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมคร...

อ่านต่อ

ข้อสังเกตและจัดทำข้อเสนอโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ข้อสังเกตและจัดทำข้อเสนอโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก
20 เมษายน 2564 อ่าน 508 ครั้ง

ข้อสังเกตและจัดทำข้อเสนอโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

ผลการดำเนินการตั้งข้อสังเกตและจัดทำข้อเสนอโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก...

อ่านต่อ
สทนช. รับจดทะเบียนก่อตัังองค์กรผู้ใช้น้ำ ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
สทนช. รับจดทะเบียนก่อตัังองค์กรผู้ใช้น้ำ
30 มีนาคม 2564 อ่าน 423 ครั้ง

สทนช. รับจดทะเบียนก่อตัังองค์กรผู้ใช้น้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศรับสมัครและจดทะเบียนก่อตัังองค์กรผู้ใช้น้ำ ตัวแทนองค์กรผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนแล้วสามารถเสนอชื่อตัวแทนของท่านร่วมเป็นคณะกรรมการลุ่มน้ำ เพื่อร่วมวางแผนและบริหารจัดการน้ำใ...

อ่านต่อ

ม.แม่โจ้ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ม.แม่โจ้ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
29 มีนาคม 2564 อ่าน 305 ครั้ง

ม.แม่โจ้ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประชาสัมพันธ์ โควตาบุตรหลานเกษตรกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดโอกาสให้บุตรหลานเกษตรกรเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล (ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจัง...

อ่านต่อ
การขับเคลื่อนดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินและความไม่เป็นธรรม ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
การขับเคลื่อนดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินและความไม่เป็นธรรม
25 พฤศจิกายน 2563 อ่าน 351 ครั้ง

การขับเคลื่อนดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินและความไม่เป็นธรรม

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล/จังหวัด ร่วมกับผู้แทนสภาเกษตรกรระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย จากการลงพื้นที่มีเกษตรกรขอรับความช่ว...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
3 พฤศจิกายน 2563 อ่าน 929 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือหรือส่งเสริมเกษตรกรในเรื่อง 1.การส่งเสริมการผลิต 2.การส่งเสริมการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ 3. การรักษาเสถียรภาพของราคาและการจำหน่าย...

อ่านต่อ
ช่องทางแก้ไขการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ช่องทางแก้ไขการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน
2 พฤศจิกายน 2563 อ่าน 484 ครั้ง

ช่องทางแก้ไขการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน

สถาบันบริหารจัดการที่ดิน (องค์การมหาชน) ช่องทางแก้ไขการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-278-1244 หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่สำ...

อ่านต่อ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
25 มิถุนายน 2563 อ่าน 1776 ครั้ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี รายละเอียดตามเอกสารในภาพ...

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ : TAS2GO ครบทุกคำตอบมาตรฐานเกษตรไทย ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ : TAS2GO ครบทุกคำตอบมาตรฐานเกษตรไทย
23 เมษายน 2563 อ่าน 411 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ : TAS2GO ครบทุกคำตอบมาตรฐานเกษตรไทย

:: ประชาสัมพันธ์ :: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เผยแพร่แอพพลิเคชั่นที่รวบรวมมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) : TAS2GO ครบทุกคำตอบมาตรฐานเกษตรไทย เพื่อให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานสินค้...

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน โดย SME ฺBANK และสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน โดย SME ฺBANK และสภาเกษตรกรจังหวัดตาก
15 เมษายน 2563 อ่าน 441 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน โดย SME ฺBANK และสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ ธนาคารเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาตาก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบบการ SME ภาคเกษตรกรรม ได้เข้าถึงแหล่งทุน ตลอดจนพัฒนาศ...

อ่านต่อ
การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563
9 เมษายน 2563 อ่าน 828 ครั้ง

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563

:: ประชาสัมพันธ์ :: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 เปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2563...

อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตาก ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตาก
25 มีนาคม 2563 อ่าน 652 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตาก

:: ประชาสัมพันธ์ :: ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตาก...

อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
18 มีนาคม 2563 อ่าน 388 ครั้ง

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

:: ประชาสัมพันธ์ :: ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างออิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผ...

อ่านต่อ

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
17 มีนาคม 2563 อ่าน 622 ครั้ง

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

:: ประชาสัมพันธ์ :: ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างออิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผ...

อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63
17 มีนาคม 2563 อ่าน 586 ครั้ง

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63

:: ประชาสัมพันธ์ :: ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 โดยปรับจากเดิม เกษตรกรสามารถใช้สิทธิได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ใ...

อ่านต่อ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ปฎิทินกิจกรรม